Förutom besparingar på upp till 50-70% årligen på elkostnaden för ditt varmvatten och/eller värme, är den energimängden gratis för dig när du har installerat panelen. Största andelen av din kostnad för uppvärmning av vatten elimineras med hjälpav solpanelen. Med tiden kommer dina besparingar att öka då priset på olja/gas/el och andra fossilabränslen kommer att stiga i framtiden. Solar minskar också utsläppen av koldioxid (CO2) vilket hjälper till att skydda miljön mot föroreningar. CO2 är enavdestörsta enskilda bidragande orsakerna till den globala uppvärmningen. 
Normalt endast om byggnaden är i ett naturvårdsområde/kulturminnesskyddad eller under uppbyggnad – men du bör kontrollera med ditt lokala byggnadskontor. Våra paneler är miljövänliga och estetiskt tilltalande. 
Solcellerna kan integreras med dina befintliga system för att förse hela byggnaden med varmvatten för toaletter/duschar/matsalar och liknande, i själva verket var som helst där stora mängder gratis varmvatten kan användas, t.ex. sjukhus/fritidsanläggningar och alla andra kommersiella anläggningar. 
THERMOMAX solrör är lätta och modulära och kan oftast installeras på en till två dagar avenkvalificerad yrkesman. De levereras med en rostfri stålram av marinkvalitet, och eftersom de är lätta, kommer det att vara enkelt att montera dem på din befintliga byggnad. Solrören låter luft cirkulera runt dem och kommer inte att samla fukt eller skräp.

Som tillverkare rekommenderar vi att alla våra enheter servas årligen – detta är entjänst som kan tillhandahållas av Kingspan Environmental Service (KES) då vi har ett speciellt team av kvalificerade servicetekniker som kan schemaläggas att genomföra besök på plats. 

Serviceschemat bestämsav storlek och hur enheten används. Detta kan erhållas genom att ringa KES eller via din användarmanual/installationsvägledning.

Du kan se till att din enhet är fullt fungerande genom att låtaen servicetekniker från Kingspan Environmental besöka dig och kontrollera din anläggning, genom att teckna ett årligt serviceavtal. Virekommenderar att du kontaktar vårt serviceteam med hänvisning till detta, och vi kan ge råd om bästa tillvägagångssättet för att du ska känna dig trygg med att din enhet är fullt fungerande, bådemekaniskt och elektriskt. 

Om detta händer rekommenderar vi att detta åtgärdas så snabbt som möjligt och vårt serviceteam bör kontaktas för att boka ett platsbesök eller en tanktömning. Detta skulle hjälpa till att hitta och rätta till problemet snabbt och professionellt. Vad kontrollerar serviceteknikern vid en service? Teknikern genomför en fullständig elektrisk och mekanisk kontroll av anläggningen. 

Teknikern kommer att kontrollera följande när han besöker anläggningen:  
-Kontrollpanelen 
-Kompressor/Motor 
-Utloppsvattenpump  
-Okulärbesiktning av enheten 
-Kontrollera nivåerna av slam och tala om ifall tanktömning behövs

I varje enskilt fall bör en riskbedömning utförasaven ackrediterad ingenjör. OFTEC är det reglerande organet för oljeindustrin (Storbritannien). 

Om följande gäller, så måste en invallad tank installeras.
-Tankvolym över 2 500 liter
-Tank inom 10 m från skyddsområde för vattentäkt
-Tanken är placerad där ett spill kan rinna över och ner i öppna dagvattenbrunnar eller i brunnar med löst sittande lock
-Tank inom 50 m från ett borrhål (för vatten) eller källa
-Tanken placerad på hårt underlag eller hård markyta, innebär att spill kan nå skyddsområdeför vattentäkt
-Tanken placerad i ett läge där ventilationsrörets utlopp inte är synligt från påfyllningsplatsen
-Tanken förser annan byggnad än en enfamiljsbostad med eldningsolja.

Enkelt uttryckt är en invallad oljetank en dubbelmantlad tank eller en tank inuti en annan tank. Den inre tanken lagrar oljan och den yttre behållaren fungerar som en invallning som omsluter den inre behållaren. Den yttre behållaren rymmer 110 % av den inre tankens volym. Om det finns ett spill eller läckage från den inre tanken fångas det upp i den yttre behållaren så att man undviker förorening av grundvattnet.
Solar fungerar året runt – och även på vintern kommer den att bidra till att ge dig varmvatten, eftersom vakuumrör absorberar energi effektivt vid alla olika väderförhållanden och året runt. 
Tanken bör placeras 1.8 m från en bostad och 760mmfrån en tomtgräns (t.ex. vägg eller staket). Om din oljetank måste placeras närmare än detta, krävs att man uppför en30 minuters brandväggsom måste sträcka sig 300mm över, och utanför båda ändar av tanken. Ditt kommunala byggnadskontor kan ge ytterligare råd. Titan oljetankar är endast lämpliga för placering ovan jord.
I Storbritannien är det generellt ett krav att erhålla bygglov före installationen. Generella utvecklingstillstånd (General Permitted Development – GPDO) finns i vissa områden – den ackrediterade installatören du valt kommer att kunna ge dig råd.
Våra turbiner ska servas första gången efter ett år, och sedan vartannat år eller med 25000kWintervaller (KW 6), beroende på vilket som först infaller.
Kingspan vindkraftverk har en unik gångjärnsdesign som gör att vindbladen kan kona sig i kraftigavindar, vilket innebär att turbinen skyddar sig själv och möjliggör fortsatt drift utan att behövabromsa sig själv. Denna unika design säkerställer maximal effekt i alla vindstyrkor.
Kingspan Wind har ett ackrediterat installatörsnätverk som täcker hela världen, alla strikt granskade avseende teknisk kompetens och kundservice. Kingspan vind kan på begäran presentera dig för din närmaste lokala installatör.
KW6 & KW3 levereras med en standardgaranti på 5 år avseende delar och arbete. 
Kingspan Klargester BioDisc System bildar en kedja av avloppsreningsverk som biologiskt behandlar spillvatten från hushåll och mindre kommersiella anläggningar genom att använda den unika Rotating Biological Contactor (RBC) tekniken. Kedjan klarar kraven från ett enda hus upp till ett litet samhälle. 
Alla Klargester-produkter levereras med 12 månaders garanti som gäller från leveransdatumet.
I Storbritannien kan, varje föremål som grävs ner i marken, kräva "samtycke till ansvarsfrihet" från lokala miljökontoret/SEPA kontoret, även omdu bara använder en lagringstank. Bygglov kan krävas, kontakta kommunens byggnadskontor.
Nej, WatchmanSonic/WatchmanAlarm passar i samma hål, kom bara ihåg att ta bort alla delar avden ursprungliga nivåvakten från tanken innan monteringen av WatchmanSonic/WatchmanAlarm. 
Waste2O matavfallsbio-digestor bryter snabbt ner upp till 180kg mjukt organiskt matavfall på 24timmar, och restprodukten spillvatten rinner till avloppet! Bara kasta in matresterna och gå därifrån.Processen kallas aerob nedbrytning, och en naturligt förekommande blandning av mikroorganismer hjälper till med denna process. 
Vår produkt levereras med en garanti på 12 månader från inköpsdatum.
Waste20-maskinen kan ta emot mjukt organiskt matavfall såsom frukt, grönsaker, tillagat och rått kött, fisk och liknande.OBS: Huvudregeln är att, omen människa kan äta maten, kommer maskinen att kunna bearbeta maten. Apparaten och mikroorganismerna är utformade för att behandla ett brett utbud av olika typer av matavfall i varierande mängder. Maskinen kan inte bearbeta något som inte är organiskt matavfall och som inte enkelt kan brytas ner, såsom ben, frön och stenar, blomstjälkar, förpackningar, allmänt avfall, bestick, porslin, cocktailpinnar, etc. 
WatchmanSonic/WatchmanAlarm levereras utrustad med ett litiumbatteri som bör räcka längre än garantiperioden på 12 månader. Vi rekommenderar att man inte byter batteri inom denna period eftersom detta bryter garantin och eventuella reparationer/utbyteskomponenter kommer då att debiteras. Blinkande ljus uppmärksammar dig på vad som visas på mottagarkontakten.
Detta är inte en anledning till oro. Endast enspårmängd av metan bildas, vilken spolas bort i avloppet. 
"Mikroorganismerna är helt ofarliga, naturligt förekommande och icke-patogena, dvs. de orsakar inte sjukdomar. De betraktas som ofarliga över hela världen och klassificeras i grupp 1 av farliga ämnen. De medför heller inte några skadliga effekter för lokala avlopp eller avloppssystem. I praktiken så ökar formulan förekomsten av nyttiga bakterier i systemet, och det skulle faktiskt medföra fördelaktiga effekter "nedströms". Dr John Lear (PhD, mikrobiologi) 
Försöker man lägga för mycket matavfall i Waste2O på en gång kommer det att överbelasta apparaten, sakta ner nedbrytningsprocessen och kanske skada apparaten. Apparaten kan bearbeta upp till max 180kg organiskt matavfall under en24-timmarsperiod men detta MÅSTE pågå under en24-timmarsperiod. Användarna bör ha som riktmärke att läggainen20-litershink (ca 22,5 kg) med matavfall var tredje timme för att uppnå maximal prestanda. Apparaten bearbetar maten gradvis, ungefär som det mänskliga matsmältningssystemet. Om din verksamhet inte pågår i 24 timmar, kommer du proportionellt att kunna behandla mindre matavfall. 
Nej. Allt organiskt matavfall kommer att brytas ned och kommer att rinna bort som avloppsvatten. De enda objekt som behöver tas bort från apparaten är icke nedbrytbara objekt som oavsiktligt kan hamna i apparaten. 
Nej, faktum är att den inte har någon tank eller rymmer något vat ten, med undantag för det som finns i tömningspumpen och latent i matavfallet, som ska tömmas innan service.