Juridiskt

Friskrivningsklausul - Kingspan Environmental

Vänligen läs våra användarvillkor noga eftersom du genom att använda webbplatsen samtycker till att vara bunden till dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra användarvillkoren när som helst och kommer att publicera alla variationer här.Durekommenderas att läsa igenom användarvillkoren regelbundet, eftersom du kommer att anses ha accepterat variationer omdu fortsätter att använda webbplatsen när dessa har publicerats.

Information som publicerats på webbplatsen av oss, levereras till oss av Kingspan Group, och där det anges, av vissa tredje parter. Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att den information som publiceras på webbplatsen är korrekt och uppdateras regelbundet, men varken vi eller Kingspan Group kan garantera dess riktighet och vi kan komma att ändra informationen när som helst utan förvarning.

Vi publicerar webbplatsen "som den är" utan några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, gällande funktionen av vår hemsida, riktigheten i informationen eller omde produkter eller tjänster den avser på webbplatsen (i den utsträckning sådana garantier kan uteslutas enligt relevanta lagar) och varken vi eller Kingspan Environmental Ltd skall hållas ansvariga för några förluster eller skador som kan uppstå till följd av användning avwebbplatsen som en konsekvens av eventuella felaktigheter, eller någon försummelse i den information som denna kan innehålla.

Informationen på webbplatsen är inte en inbjudan att investera i aktier eller i några andra produkter eller tjänster, eller att på annat sätt handla med dessa eller ingå avtal med Kingspan Environmental eller något annat företag. Informationen på webbplatsen bör inte användas i samband med några investeringsbeslut.

Kingspan Environmentals, eller något annat företags tidigare resultat, som anges på webbplatsen kan inte användas som en guide till deras framtida resultat. Priset på aktierna och de inkomster som härrör från dessa kan gå ner såväl som upp, och det är möjligt att investerare inte kan ta igen det ursprungligen investerade beloppet.

Hänvisningar till någon produkt eller tjänst som har tillhandahållits, eller kan komma att tillhandahållas av Kingspan Environmental eller något annat företag, skall inte ses som ett löfte om att en sådan produkt eller tjänst kommer att vara tillgänglig när som helst. Ändringar eller förbättringar av produkter eller tjänster kan göras när som helst utan förvarning.

Kingspan Environmental äger upphovsrätten till det innehåll som publiceras på webbplatsen utom där annat anges genom tredje parts meddelande om upphovsrätt. Bilder, varumärken och varusorter skyddas även av andra lagar om immateriella rättigheter och får inte reproduceras eller användas på något sätt utan skriftligt tillståndfrån respektive ägare. Om det inte är uttryckligen förbjudet enligt ett tillkännagivande på någon sida, får du göraen utskriftskopia av sådana delar av webbplatsen som du rimligen kan behöva för eget bruk under förutsättning att alla kopior är försedda med alla relevanta upphovsrättsmeddelanden och/eller friskrivningar. All annan användning är förbjuden.

Innehåll och information som tillhandahållsav tredje part som inte är Kingspan Environmental identifieras tydligt där den visas. Vi publicerar detta innehåll som det levereras till oss och är inte ansvariga för dess riktighet eller aktualitet. Du måste vidta lämpliga åtgärder för att kontrollera denna information innan du agerar efter den.

Vi är inte ansvariga för innehållet på någon annan webbplats som du har använt för att komma till vår webbplats, eller som du kan hyperlänka till från webbplatsen, och vi kan inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller skador som du åsamkar dig till följd därav.

Tel: +48 (0) 61 814 44 00

kontaktse@kingspan.com

Kingspan SE